ژاپن در اقدامی مشابه آمریکا و متحدان اروپایی خود، صادرات نیمه رساناها به روسیه را با هدف فلج کردن توانمندیهای نظامی مسکو ممنوع کرد.