وزارت بهداشت و درمان افغانستان به نقل از سفیر چین در کابل از کمک دویست هزار دوز واکسن دیگر به افغانستان خبر داد.