تشکیلات خودگردان فلسطین روز دوشنبه صد هزار دوز واکسن ضد کرونای سینوفارم، اهدایی دولت چین را دریافت کرد.