فارن پالیسی: بدون تهدید تحریم ها، چین تقریبا به طور قطع سرمایه گذاری و تجارت خود را با ایران افزایش خواهد داد و نه تنها نفوذ خود را در آنجا بلکه در منطقه نیز عمیق تر خواهد کرد.