طبق گزارش ها چین تصمیم دارد میمون هایی به ایستگاه فضایی تیانگونگ بفرستد تا نحوه رشد و تولید مثل آنها در گرانش صفر را مطالعه کند.