مشاور امنیت ملی آمریکا اعلام کرد که در اتخاذ هرگونه تدابیر علیه تایوان به دلیل سفر پلوسی، چین مسئول خواهد بود.