برای چین این کاری برای بقاست. چین باید به فناوری و هوش تجاری دست یابد تا بتواند رشد اقتصادی خود را حفظ کند تا از بی ثباتی اجتماعی در داخل چین جلوگیری شود. شی بر نیاز به استفاده از ابزار‌های «نامتقارن» برای رسیدن به غرب از نظر فناوری تاکید کرده است.