چین از آمریکا و غرب خواست تا دخالت در امور خاورمیانه و تلاش برای تغییر منطقه بر اساس استانداردهای خود را متوقف کنند.