رئیس جمهوری چین با ایراد سخنانی در اجلاس گروه ۲۰ خواستار انتقال فناوری تولید واکسن ضد کرونا به کشور‌های درحال توسعه شد.