وزارت دفاع چین قاطعانه با فروش تسلیحات جدید آمریکا به تایوان مخالفت و بشدت محکوم کرد و از ایالات متحده خواست فورا تماس نظامی خود را با تایوان متوقف کند.