مردی از ساکنان “شی آن” می‌خواست یک گوشی هوشمند و تبلت را با برنج تعویض کند.