یک ماه پس از انتشار گزارش آن روزنامه کتابی به نام “مافیای آلبانیایی؛ تهدیدی برای اروپا” در فرانسه چاپ شد. این کتاب تصویری نگران کننده از اقدامات جنایی صورت گرفته توسط مافیای آلبانیایی را ارائه می‌داد که “حتی احترام زیادی را در میان خانواده‌های قدرتمند مافیایی در سیسیل ایتالیا برانگیخته است”.