ریشه های این جنگ به کجا بر می گردد؟ ملاحظات راهبردی برای تبدیل کردن یک کشور به محل رقابت قدرت های بزرگ چه بوده است؟ خطای سیاستمدران آمریکا، روسیه و اوکراین در این بحران چه بود و برنده این جنگ چه کسی خواهد بود؟