ناسا گزارش کرده است که تمامی تجهیزات علمی تلسکوپ فضایی “جیمز وب” روشن شده اند