برخی صاحب نظران معتقدند که سیاست خارجی کشور در مسیر درستی گام برداشته که حاصل آن حفظ استقلال، تمامیت ارضی، امنیت ملی و بقای سرزمینی بوده است؛ برخی دیگر نیز برآنند که سیاست خارجی کشور توسعه محور نبوده و علی رغم اینکه در حوزه‌های نظامی و امنیتی، دستاورد‌های زیادی وجود داشته، در حوزه اقتصادی ضعف‌ها و کاستی‌های جدی وجود داشته است.