برنامه های تفریحی، دور همی های شبانه، بی توجهی جوانان و سفر تفریحی شهروندان اروپایی بویژه فرانسوی ها به اسپانیا مهار کرونا رادر این کشور با دشواری مواجه کرده است.