روز شنبه ۲۱ اسفندماه (۱۲ مارس ۲۰۲۲) عربستان سعودی، شاهد یکی از بزرگ‌ترین جنایات و اعدام ­های تاریخ خود بود که در بحبوحه نگاه ­ها به جنگ اوکراین، فضای خبری جهان را تحت تأثیر قرار داد. در این اقدام از سوی دولت سعودی ۸۱ نفر از تبعه سعودی، یمنی و سوری اعدام شدند.