در حالی که تا چند هفته پیش بازگشت دولت جدید آمریکا به برجام آسان به نظر می رسید، اکنون این مسئله پیچیده تر تلقی می شود؛ به گونه ای که از یک سو، مقامات دولت بایدن خواستار بازگشت ایران به تعهدات خود در برجام پیش از بازگشت آمریکا به برجام شدند و از سویی دیگر، برخی کشورهای اروپایی از جمله فرانسه پا را فراتر گذاشته اند و از لزوم حضور کشورهایی همچون عربستان در مذاکرات احتمالی آینده پیرامون برجام سخن گفته اند.