در حالی که تا چند هفته پیش، بازگشت دولت جدید آمریکا به برجام آسان به نظر می‌رسید، اکنون این مساله پیچیده‌تر تلقی می‌شود، به گونه‌ای که از یک سو، مقامات دولت بایدن خواستار بازگشت ایران به تعهدات خود در برجام پیش از بازگشت آمریکا به برجام شدند و از سوی دیگر، برخی کشور‌های اروپایی از جمله فرانسه، پا را فراتر گذاشته و از لزوم حضور کشور‌هایی همچون عربستان در مذاکرات احتمالی آینده پیرامون برجام سخن گفته اند.