با توجه به شکست “کارزار فشار حداکثریِ” دولت ترامپ علیه ایران و کسب دستاورد‌های حداقلی از این راهبرد، ایالات‌متحده‌آمریکا و به طور کلی غرب، بایستی این مسیرِ غلط را کنار بگذارند و بر اشتباهات پیاپی خود در این رابطه اصرار نورزند. ادامه دادن به این رویکرد، هیچ دستاوردی الا تحمیل هزینه‌های گزاف به غرب و تهاجمی‌تر شدنِ ایران و انجام پیشروی‌های قابل توجه از سوی آن در حوزه‌های مختلف (نظیر موشکی، هسته‌ای و حضور منطقه‌ای این کشور)، به دنبال نخواهد داشت.