سرعت شیوع بیماری در هند در پی بروز موج دوم و گسترش ویروس‌های ۲ یا ۳ بار جهش یافته سبب رقم خوردن شرایطی بحرانی در این کشور شده است.