در گذشته کسانی دلیل عدم انتشار را مخالفت چین برشمردند و آن را به لحاظ دیپلماتیک ناممکن دانستند. معتقدم هر چه دقیق تر و شفاف تر در مورد این همکاری از سوی مراجع رسمی سخن گفته شود به شکل‌گیری فضای علمی در مورد آن کمک می کند. در مجموع هنوز داده‌های درخوری در مورد این سند به افکار عمومی داده نشده است و همین امر فضا را برای گمانه‌زنی‌های گاه عجیب فراهم کرده است.