از نظر آمریکا و اروپا این پیشرفت‌های هسته‌ای که ایران در ماه‌های اخیر انجام داده و به طور مشخص، غنی سازی ۶۰ درصدی و ساخت فلز اورانیوم و راه اندازی سانتریفیوژ‌های پیشرفته، امتیاز مهمی برای ایران است و به صورت طبیعی دست ایران را در میز مذاکرات باز می کند و قدرت چانه زنی ایران را بیشتر می کند.