از نظر آمریکا و اروپا این پیشرفت های هسته ای که ایران در ماه های اخیر انجام داده و به طور مشخص غنی سازی ۶۰ درصدی و ساخت فلز اورانیوم و راه اندازی سانتریفیوژهای پیشرفته از نظر غربی ها امتیاز مهمی برای ایران است و بصورت طبیعی دست ایران را در میز مذاکرات باز میکند و قدرت چانه زنی ایران را بیشتر میکند.