به عنوان سازوکار جیره بندی، صف دارای مزایایی است. شرکت در صفی که می‌تواند یک شبانه‌روز یا دست کم چندین ساعت تداوم یابد سیگنالی قوی از اشتیاق فرد است. هم چنین، صف کشیدن این خطر را کاهش می‌دهد که کسانی که توانایی پرداخت این امتیاز را ندارند از خانه خارج شوند.