کره شمالی با هوشمندی ایالات متحده و متحدان اش را در شمال غرب آسیا نگهداشته است. کره شمالی در این زمینه دستورات چین را اجرا می‌کند. تا زمانی که کره شمالی شمشیر بازی می‌کند ایالات متحده نمی‌تواند تمام توجه و منابع خود را صرف حفاظت از تایوان کند.