همزمان با وقوع ناآرامی‌ها در ایران، برخی از کشور‌های اروپایی از جمله فرانسه، انگلیس، آلمان و ایتالیا اقدامات تحریک آمیزی در راستای شعله ور شدن اعتراضات در ایران انجام دادند که منجر به هشدار ایران و برخورد یا بازداشت اتباع آن‌ها شد.