پادشاه بریتانیا، نماد این اتحادیه محسوب می شود. یکی از این کشورها نیز همسایه ایران است و بعد از مرگ ملکه بریتانیا، عزای عمومی اعلام کرد… این کشورها با جمعیتی نزدیک به یک سوم ساکنان کره زمین، المپیک خود را دارند.