تشکیلات خودگردان فلسطین از غیر قانونی خواندن قانون پیگرد قضایی تشکیلات خودگردان و سازمان آزادیبخش فلسطین در آمریکا توسط دادگاهی در نیویورک خبر داد.