در این شرایط شبح موج سوم همواره وجود دارد و به میزان واکسن هایی مرتبط است که ما قادر به تزریق هستیم. به عقیدۀ وی از نظر روانی امسال بدترین سال خواهد بود. ما به واکسن امید داریم لیکن این یک امید واهی است.