گفته بودند اگر ایران رضایت بدهد که پای میز مذاکرات مستقیم با آمریکایی‌ها بیاید؛ پیشنهاد‌های غافل گیر کننده‌ای در انتظارش خواهد بود.