وزیر امور خارجه جمهوری آذربایجان از ارائه پیشنهاد ۵ ماده‌ای جدید برای عادی سازی روابط به دولت ارمنستان خبر داد.