ترکیه از ارائه یک پیشنهاد به دولت آمریکا در مورد سامانه دفاع موشکی اس۴۰۰ خبر داده است.