دانشمندان علوم جَوی پس از بررسی داده‌هایی درخصوص ابرهای کومولوس بر فراز اقیانوس اطلس نتیجه گرفتند که احتمالاً شدت افزایش دمای زمین از آنچه قبلاً تصور می‌شد، کمتر خواهد بود.