گلن یانکین، نخستین جمهوری‌خواهی است که در ۱۲ سال گذشته به عنوان فرماندار ایالت ویرجینیا انتخاب می‌شود.