رهبران جهان واکنش های نسبتا مثبتی به ریاست جمهوری بایدن داشتند.