رؤسای جمهور ترکیه و روسیه در تماسی تلفنی روابط دوجانبه و بحران اوکراین را بررسی کردند.