رئیس جمهور روسیه یادآوری کرد که شرط موفقیت آن است که هرگز حریف را دست کم نگیریم و به همین دلیل مسکو، رفتاری محتاطانه با رئیس جمهور آمریکا در پیش خواهد گرفت.