بیگدلی با تأکید بر اینکه روسیه همواره کشور‌های استقلال یافته از شوروی سابق را منطقه نفوذ خود پنداشته است، بیان کرد: اگر روسیه بخواهد قدرت نظامی این کار را دارد تا در کمتر از یکسال تمامی مناطقی که از شوروی جدا شده را دوباره تحت حمایت خود قرار دهد و بنای امپراطوری گذشته را دوباره بگذارد، اما این کار برای روس‌ها از نظر اقتصادی هیچ صرفه‌ای ندارد و هزینه سنگنینی روی دست آن‌ها می‌گذارد.