رئیس جمهوری روسیه برای دیدار با همتای آمریکایی خود عازم ژنو شد.