آمریکا پروازهای فرودگاه واشنگتن را به دلیل فعالیت هواپیماهای بدون سرنشین متوقف کرد.