سخنگوی پنتاگون خاطرنشان کرد که کشتن القرشی امری بسیار خوب برای همه بود، اما داعش همچنان خطرناک است.