کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل متحد اعلام کرد؛ از آغاز جنگ تاکنون ۲ میلیون و ۸۰۸ هزار و ۷۹۲ پناهجو از اوکراین به کشورهای همسایه رفته‌اند.