وزیرخارجه سابق آمریکا ،چین را «تهدید بزرگ‌تر» از روسیه عنوان کرد.