در تارنمای پلیس انگلیس، عکس ۱۳ نفر از افرادی را که در برابر سفارت ایران در لندن، اقدام به آشوب‌گری و از فرمان پلیس سرپیچی کردند، منتشر شده است.