– پلیس آمریکا می‌گوید: حمله به خانه رییس مجلس نمایندگان نمی‌تواند اتفاقی باشد.