انتشار خبر تعلیق صادرات واکسن کرونا از سوی هند به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان واکسن جهان در کنار اخبار قبلی مبنی بر کمبود مواد اولیه و میزان پایین تولید، ابعاد جدیدی به مسئله کمبود عرضه جهانی واکسن کرونا داده است که نشریه واشنگتن پست طی گزارشی این مسئله را به عدم انتقال فناوری از سوی شرکت‌های بزرگ سازنده واکسن مرتبط دانسته است.