قرار است در آینده که زمان آن هنوز مشخص نشده است، مراسم ویژه تاجگذاری چارلز به عنوان پادشاه جدید انگلیس برگزار شود.