حاکم دوبی به دلیل رفتار با شاهزاده لطیفه و “هیا بنت حسین” مادر خوانده وی مورد انتقاد قرار گرفته است. هیا دو سال پیش از دوبی فرار به لندن گریخت.