رستاران در اکثر نقاط بریتانیا با برگزاری اولین اعتصاب در تاریخ ۱۰۶ ساله اتحادیه خود به دیگر کارمندان و کارگران انگلیس خواهند پیوست که در اعتراض به افزایش تورم و پایین بودن دستمزدها، دست از کار خواهند کشید.